Skrutátor
- správce hlasování

Skrutátor dohlíží na průběh a stvrzuje platnost hlasování na shromážděních SVJ nebo BD. 

Trvají shromáždění Vašeho SVJ dlouhé hodiny kvůli sčítání a vyhodnocení hlasování?

Připravili jsme pro Vás řešení

Skrutátor = Správce hlasování​

Paragrafs Předseda (PP) by měl mít právní vzdělání.

úsporu času při shromáždění až 80 %

Paragrafs Ideální předseda je právník, ekonom a stavař v jednom

přesnost
hlasování/sčítání 

Paragrafs Co je třeba udělat pro přechod na Profesionálního Předsedu

přehledný zápis
z hlasování

dokumenty v souladu se zákonem

Jak správce pracuje?

Skrutátor = správce hlasování

Určení váhy hlasu konkrétního člena v % podle zápisu v KÚ je na velkých shromážděních SVJ, úkol hodný učitele matematiky. K tomu si přičtěme aktuální prezenci, registraci příchozích členů, vyhodnocování usnášeníschopnosti shromáždění, vedení a následné zpracování platnosti či neplatnosti hlasování, a je jasné, že automatický a přesný software je pro výbory velkou pomocí. Společnost Paragrafs ve spolupráci s advokáty pro vás připravila službu:

Skrutátor je osoba přizvaná k účasti na shromáždění SVJ nebo BD, která:

Dohlíží na prezenci členů, výsledky hlásí předsedovi a následně potvrdí usnášení schopnost shromáždění (provede kontrolu oprávnění hlasovat: kontrola OP, plných mocí, výpisů z OR atd.)

Paragrafs správce hlasování šipka dělení

Při prezenci nahraje na hlasovací kartu každého oprávněného člena společenství, popř. zmocněnce, a sílu jeho hlasu v % dle informací z KÚ.

Paragrafs správce hlasování šipka dělení

Při hlasování o otázkách zveřejněných v pozvánce na shromáždění vyhlásí vždy začátek hlasování, přečte bod, o kterém se hlasuje a vyzve členy k hlasování.

Členové přistoupí k hlasovacímu zařízení a přiložením karty ke konkretní sekci

Paragrafs správce hlasování souhlasí

Ano/souhlasí

Paragrafs správce hlasování nesouhlasí

Ne/nesouhlasí

Paragrafs správce hlasování zdržel se

Zdržel se

provedou konkrétní hlasování o vyhlášeném bodu programu, který byl určen k hlasování.

Po odhlasování Skrutátor ohlásí ukončení hlasování a vyhlásí výsledky a platnost hlasování slovy:

  • Zúčastnilo se NN % účastněných členů –
    shromáždění je/není usnášeníschopné
  • „Pro“ hlasovalo XX % zúčastněných,
    „Proti“ hlasovalo YY % zúčastněných,
    „Zdrželo se“ ZZ % zúčastněných –
  • Bod byl/nebyl schválen.
Paragrafs šipka nekonečno

…a takto bude pokračovat u každého bodu určenému k hlasování.

Po ukončení shromáždění vytvoří a odevzdá sadu dokumentů s vyhodnocením prezence, účasti členů SVJ/ BD.

Paragrafs správce hlasování šipka dělení

Vyhodnotí/shrne všechny body hlasování a jejich platnost.

Paragrafs správce hlasování šipka dělení

Sadu dokumentů odevzdá předsedovi SVJ/BD.

Všechny úkony jsou prováděny v souladu s nařízením GDPR a po ukončení a vytvoření sady dokumentů pro SVJ/BD jsou všechny údaje smazány.

+420 228 226 111

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás, ozveme se Vám
hned jak to bude možné.

© 2018 Paragrafs s.r.o. – Všechna práva vyhrazena